جان بازجان باز؟! بهره‌ای را که باید از جانش برده؛ دست، پا، ریه و حتی اعصابش را در راه او به بازی گرفته. من هم که فکر می‌کنم دست، پا، ریه و حتی اعصابم سالم است، مدام برای سلامتی، خدا را شکر می‌کنم . حالا اگر “باز” بن مضارع باختن است، من جانبازم یا او؟ او جانباز است یا جانبرد؟ باید به چه کسی تبریک گفت، روز جانباز را؟