شبیه مادرتان زخمی ام، زمین گیرم / بگو چه چاره نمایم شکسته بالی را؟