گفتند او ابتر است، پسر ندارد، نهضتش بعد از او نابود خواهد شد
خدا جوابشان را داد
به او کوثر عطا کرد، چشمه ی جوشانی نازل نمود که تا ابدیت جهان اسلام را طراوت بخشد
دیگران گفتند
ای رسول خدا تو ما را از جهل نجات دادی و از ظلمت خارج ساختی
اجر و مزد رسالت تو چیست؟
فرمود من اجر و مزدی از شما نمی خواهم، فقط اهل بیت من .....!
دوستی و پیروی از آنها شما را نجات خواهد داد
قرآن و اهل بیت را از خود به یادگار می گذارم
....
می ایستاد در مقابل درب خانه دخترش
دست ها را بر سینه می نهاد و میفرمود
السلام علیک یا اهل بیت نبوة
بارها این کار را تکرار می کرد، آنقدر گفت تا اهل بیت را بشناسند
تا راه را اشتباه نروند
تا راه را اشتباه نرویم