آنقدر فریادهایم را قورت داده ام که اگر به چشمانم نگاه کنی کر می شوی !!