مادر آفتابرفت پیش پدرش پرسید : غذای فرشته ها چیست ؟
پیامبر گفت : حمد خدا
پرسید غذای ما چیست ؟! 
پیامبر سری تکان داد و گفت
به خدا قسم ! یک ماه است که در خانه ی ما هم آتشی برای درست کردن غذا روشن نشده
من اما چند کلمه که جبرئیل خواند به تو یاد می دهم
یا رب الاولین و الاخرین، یا ذالقوة المتین و یا راحم المساکین و یا أرحم الراحمین
برگشت خانه به علی گفت
رفته بودم برای دنیا
اما توشه آخرتی گرفتم