این روزها بر پشت میزی تکیه زده ام که عنوانی برایش نیست

البته همان بهتر ...

نه میز به آدمی وفا می کند نه مقام

قرار است در آینده ای نه چندان دور برچسب معاونت به آن بخورد .

خوب است انسان رئیس نفس سرکشش باشد ، معاونت که عددی نیست ...