پیامبر خوبی ها


پدرش چندماه پس از ولادتش از دنیا می رود ، شش ساله است که در محلی بنام ابواب مادرش را از دست می دهد و از پدر و مادر هردو یتیم می شود ... عبدالمطلب پدربزرگش بقدری او را دوست دارد که بقول خودش گویی برای او مادر است . هشت ساله است که عبدالمطلب را نیز از دست می دهد و این سرآغاز اوج پیامبر خوبی هاست ...