خسته ام پینوکیو!
اینجا آدم ها دروغ های شاخ دار می گویند و دماغ درازشان را به راحتی جراحی پلاستیک می کنند !