و عالمی دیگر می رود و چراغی دیگر خاموش می شود ...

تا کی و کجا عبد عبیدی چنان رشد کند،تا چراغی دیگر بیافروزد ...

شادی روحش صلوات