او پس از خروج از ایران عملا به صورت مهره ای سوخته درآمده بود که حتی ثروت افسانه ای که با حرص و ولع سیری ناپذیری سعی در جمع آوری آن ها کرده بود هم نتوانست برای او مامن و پناهگاهی بسازد و حتی با داشتن املاک فراوان در اروپا و آمریکا تا زمان مرگش روی آسایش را ندید و جابجایی های متعدد او بر وخامت روح وجسمش افزود .


مهره ی سوخته


برای دریافت اندازه اصلی تصویر بر روی آن کلیک کنید