هو السلام

از ریاضیات شدیدا متنفر بودم
و عجیب مرا می ترساند ...
دست تقدیر،دبیرستان مرا به سمت ریاضی کشاند .
مطمئن بودم که دیگر حداقل دانشگاه سر و کاری با ریاضیات ندارم ،تا اینکه زد و ریاضیات قبول شدم .
ریاضیدانی که از ریاضیات متنفر است !
علی رغم میل باطنی به دانشگاه رفتم
و علی رغم انتظارم بهترین سال های عمرم در دانشگاه گذشت .
سرانجام بهترین اتفاق زندگی ام شکل گرفت :
ازدواج ...
و من ازدواج ، این بهترین اتفاق زندگی ام را
مدیون ریاضیات هستم !!!