فلسطینو تقدیر خداوند این است که فلسطین آزاد خواهد شد ...
به بهانه سالروز راهپیمایی روز قدس

 دریافت
حجم: 8.03 مگابایت
توضیحات: و خواهد دید آزاد خواهد شد