العبدالصالح


امام خامنه ای:

راز قدرت معنوی امام بزرگوار ما این است، سر این نفوذ عجیبی که این مرد بزرگ در دل توده های عظیم مسلمان در کشورهای مختلف راه یافت؛ راز این نفوذ عظیم این است : از خود عبور کردن، برای خود تلاش نکردن، خدا را دیدن و از خدا الهام گرفتن و برای خدا مجاهدت به تمام معنا انجام دادن...