با ســنگ ها  بگوکه چه اندیشـه می کنند

                        حتی بدون بال ، کبوتر کبوتر است

                                         محمدکاظم کاظمی


در پست هایی که لینک دریافت وجود ندارد ، به ادامه مطلب مراجعه شود